18.11.2021 r.  w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się odbyło się podpisanie umowy na wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Jasieńcu. Jest to długo wyczekiwana przez społeczność szkolną inwestycja. W ramach termomodernizacji zostanie wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji oświetlenia, ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych. Wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne oraz zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna na potrzeby własne budynków.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Grójeckim” jest dofinansowane w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś 2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2. Efektywność energetyczna. Kwota dofinansowania to ponad 1,5 mln. zł. Wartość całej inwestycji to 2 396 040 zł.

https://www.facebook.com/BIUROPROMOCJIWGR