Arrow
Arrow
Slider

TELEFONY ZAUFANIA DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY

- DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

0 800 12 12 12

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00

- TELEFON INFORMACYJNO – INTERWENCYJNY RZECZNIKA PRAW DZIECKA

22 696 55 50

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15

- BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

116 111

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00

- TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

801 889 880

czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00

- TELEFON ZAUFANIA „ANONIMOWY PRZYJACIEL”

82 92 88

Całodobowy

- TELEFON ZAUFANIA „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

801 171 701

czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00 – 17.00

TELEFON ZAUFANIA AIDS

22 692 82 26

Całodobowy

TELEFON ZAUFANIA STOWARZYSZENIA „OPTA”

22 827 61 72

dla dzieci i nastolatków zaniedbywanych, wykorzystywanych seksualnie,

których rodzice piją

116111 - Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Od listopada 2008 roku został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje. Telefon zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach...

 

116111-Bezpłatny Telefon Zaufania

dla Dzieci i Młodzieży

Od listopada 2008 roku został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje.

Telefon zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach życiowych. 

Linia 116 111 obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady.

Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać , a interwencja podejmowana jest wtedy, gdy się na nią zgodzą. Konsultanci telefonu zaufania 116 111 współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci telefonu 116 111 uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej na mocy porozumienia na rzecz sprawnej obsługi telefonu 116 111, zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją Dzieci Niczyje.

Dodatkowe informacje o zasadach działania telefonu 116 111 można znaleźć na stronie internetowej www.116111.pl. Dzieci oraz młodzież mogą tu również zadawać konsultantom pytania online, porozmawiać z rówieśnikami na forum oraz znaleźć odpowiedzi na kwestie najczęściej nurtujące młodych ludzi.

PZO_wychowania_fizycznego_i_zajec_sportowych

PZO_Agrobiznes

PZO_agrotronika

PZO_biologii

PZO_dzialalnosc_gospodarcza

PZO_ekonomia_w_praktyce

PZO_geografia

PZO_historia

PZO_historia2

PZO_informatyka

PZO_informatyka_roz

PZO_informatyka_TI

PZO_informatyka2

PZO_jezyka_polskiego

PZO_jezyki_obce

PZO_matematyka

PZO_Matematyka2

PZO_organizacja_i_technika_sprzedazy

PZO_podstawy_przedsiebiorczosci

PZO_pracownia_produkcji_rolniczej

PZO_procesy

PZO_produkcja_roslinna

PZO_produkcja_zwierzeca

PZO_przed_zywieniowe

PZO_przedmioty_zawodowe_Zwolinska

PZO_przedsiebiorca_w_handlu

PZO_rachunkowosc_i_rozliczenia_podatkowe

PZO_sprzedaz_towarow

PZO_symulacyjna_firma

PZO_Technik_mechanizacji_rolnictwa_i_agrotroniki_technik_agrobiznesu

PZO_technologia

PZO_witryny_i_aplikacje_internetowe

PZO_wok

Kadra kierownicza ZSP Jasieniec

Dorota Nowak-Michałowska  - Dyrektor ZSP Jasieniec

Wojciech Szpak  - Wicedyrektor ZSP Jasieniec

Ireneusz Makulski  - Kierownik ds. praktycznej nauki zawodu

Grono pedagogiczne ZSP Jasieniec

Agnieszka Celejewska  - matematyka

Agnieszka Zalewska  - pedagog szkolny, język polski

Aneta Lewandowska  - język polski, wos

Aneta Smętek – historia

Anna Górecka  - przedmioty zawodowe

Anna Ługowska  - przedmioty zawodowe

Bernadeta Suwała - przedmioty zawodowe

Dorota Szpak – wychowanie fizyczne

Edyta Suwalska  - język angielski

Edyta Urbańczyk-Rosłoń  - język angielski

Hanna Grabowska  - religia, geografia

Joanna Matysiak – język niemiecki

Karol Olszówka  - wychowanie fizyczne

Katarzyna Krawczak – język angielski

Katarzyna Kutyła - przedmioty zawodowe

Krzysztof Stępniak – przedmioty zawodowe

ks. Janusz Figurski - religia

Magdalena Chmielewska  - przedmioty zawodowe

Małgorzata Skoczylas – matematyka

Mateusz Pecelt  - przedmioty zawodowe

Mirosław Małachowski  - język angielski

Rafał Kijas – agrotronika

Renata Zwolińska  - przedmioty zawodowe

Robert Zalewski – historia, wiedza o kulturze

Sławomir Zalewski - przedmioty zawodowe

     „Umiejętności, kwalifikacje i praca” to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

     W sali informatycznej nr 13 zainstalowano 30 nowoczesnych komputerów (ALL IN ONE) z pakietem oprogramowania , drukarkę laserową. Pracownia będzie służyła jako pomoc dydaktyczna dla uczniów technikum informatycznego. Nowa pracownia umożliwi uczniom zdobywanie umiejętności praktycznych w ramach programu nauczania dla zawodu , ale także przygotuje do życia w społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowany jest od 01 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: mińskim, grójeckim, oraz warszawskim zachodnim.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem, społeczno – gospodarczym 6 placówek prowadzących kształcenie zawodowe w powiatach: warszawski zachodni (Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ul. Łąki 2), grójecki (Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, ul. Czerska 1 oraz Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” ul. Obwodowa 2, Warka), miński (Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 oraz Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej –Curie w Mińsku Mazowieckim ul. 1 PLM Warszawa 1, służące podniesieniu zdolności 612 uczniów tych szkół do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2020r. poprzez realizację w placówkach programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia i staże, rozwijające ich umiejętności zawodowe oraz doposażenie w/w placówek.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 612 uczniów i słuchaczy (w tym 333 kobiet) z 6 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 38 nauczycieli zwodu ze szkół objętych wsparciem.

 • Technikum w ZSP w Warce: uczniowie z kierunku technik logistyk: 50 uczniów (w tym 20 kobiet) i 3 nauczycieli; uczniowie z kierunku technik hotelarstwa: 30 uczniów (w tym 20 kobiet) i 2nauczycieli, uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych 12 uczniów (w tym 7 kobiet) oraz 3 nauczycieli nauczania języka angielskiego.
 • Technikum w ZSP w Jasieńcu: uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych 20 uczniów (w tym 10 kobiet ) i 3 nauczycieli; z kierunku informatyk 20 uczniów oraz 2 nauczycieli; uczniowie z kierunku technik agrobiznesu 10 uczniów; uczniowie z kierunku handlowiec 10 uczniów (w tym 8 kobiet ).
 • Technikum i Zawodowa Szkoła Zawodowa w ZS Agrotechnicznych w Mińsku: uczniowie z kierunku technik technologii żywności: 80 uczniów (w tym 60 kobiet); uczniowie z kierunku technik cukiernik 25 uczniów (w tym 5 kobiet) oraz 2 nauczycieli; uczniowie z kierunku technik hotelarstwa: 30 uczniów (w tym 21 kobiet ) oraz 2 nauczycieli, uczniowie z kierunku kucharz: 40 uczniów (w tym 30 kobiet) i 5 nauczycieli
 • Technikum w Zespole Szkół w Mińsku MSC: uczniowie z kierunku technik leśnik 26 uczniów (w tym 2 kobiety) i 8 nauczycieli; uczniowie na kierunku technik analityk 55 uczniów (w tym 45 kobiet), uczniowie z kierunku technik weterynarii 53 uczniów (w tym 48 kobiet ) oraz uczniowie z kierunku technik ochrony środowiska 6 uczniów (w tym 1 kobieta ).
 • Technikum w Zespole Szkół w Błoniu: uczniowie z kierunku technik logistyk 30 uczniów (w tym 7 kobiet) i 3 nauczycieli, uczniowie na kierunku technik mechatronik 80 uczniów 5 nauczycieli, technik technologii żywności 35 uczniów (w tym 30 kobiet).

 

Stawiamy na rozwój umiejętności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu to szkoła wielu możliwości.
„ Stawiamy na rozwój umiejętności”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu to szkoła wielu możliwości . Nowatorskie kursy i szkolenia to dodatkowa oferta dla uczniów technikum : handlowego, agrobiznesu, informatycznego, żywienia i usług gastronomicznych oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami zwiększą naszym uczniom kompetencje niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Wysoka jakość kształcenia, , dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy to klucz do sukcesu. Dodatkowo współpracujemy z wieloma pracodawcami . Dzięki wszystkim tym działaniom nasi absolwenci znajdują bez problemu pracę i są w niej doceniani przez pracodawców.


W roku szkolnym 2018/2019 w ZSP Jasieniec realizowane będą dwa projekty we współpracy z firmą SYNTEA S.A.:
 • Inwestycja w przyszłość
 • Umiejętności, kwalifikacje i praca
Projekt „Inwestycja w przyszłość”- 90 uczestników projektu
Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca”- 60 uczestników projektu

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”
1. Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D 
2. Programowanie serwisów www 
3. Administrator baz danych 
4. Administrowanie sieciami na bazie urządzeń CISCO 
5. Programy biurowe w administracji 
6. Barman 
7. Wykonywanie usług kelnerskich 
8. Carving 
9. Zajęcia cukiernicze 
10. Język angielski dla przedstawiciela handlowego 
11. Język angielski dla kucharzy 
12. Język angielski dla projektantów stron www 
13. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych 
14. Kompetencje społeczne 
15. Fakturzysta z obsługą programów Symfonia handel i Optima handel 
16. Jak założyć i rozliczać działalność własnej firmy 
17. Wykorzystanie oprogramowania w prowadzeniu przedsiębiorstwa w agrobiznesie
18. Staż zawodowy

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca”
1. Pracownik obsługi biurowej 
2 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
3 Barman 
4 Kucharz 
5 Obsługa kas fiskalnych 
6 Admin sieciami na bazie urządzeń CISCO 
7 Administrator baz danych 
8 Programowanie serwisów www 
9 Multimedia w reklamie 
10 Jak otworzyć własną działalność 
11 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 
12 Negocjacje z elementami NLP 
13 Operator wózków jezdniowych 
14 Nowoczesne techniki kulinarne 
15 Techniki przygotowywania mięsa 
16 Wykorzystywanie programów kom. w gastronomi 

Obecnie trwa rekrutacja do projektu „ Umiejętności, kwalifikacje i praca”. 

mgr Anna Górecka
 

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany będzie od 01 września 2017 roku do 31sierpnia 2019 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: m.st. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójeckim, garwolińskim, zwoleńskim, mińskim, gminą Siennica oraz firmami BI Architects Sp. z o.o. i Arcus SA.

Całkowita wartość projektu: 12 354 303,50zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 11 022 813,5zł

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników (667 kobiet) z 17 placówek z woj. mazowieckiego, z powiatów: m. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójecki, garwoliński, zwoleński, miński do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2019r. poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego:

 • dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
 • staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy
 • oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 1450 uczniów i słuchaczy (w tym 667 kobiet) z 17 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

 • m. st. Warszawa – Dzielnica Targówek
  • Technikum nr 11 w ZS im. Piotra Wysockiego: 84U (34K); kier.: org. reklamy, ekspl. portów i terminali, hotel., obs. turyst., ekonom., cyfr. proces. graf., lotnis. służb operac.;
  • Technikum nr 30 w ZS nr 34: 40U (20K); kier.: usług fryzjerskich, budo., techn. drewna;
 • m. st. Warszawa – Dzielnica Ursus
  • Technikum nr 8 w ZS nr 42: 70U (16K); kier.: tech. inform., obsługi turyst.;
 • m. st. Warszawa – Dzielnica Ochota
  • Technikum nr 7: 120U (14K); kier.: urządzeń i syst. energetyki odnaw., spedytor, logis. mechatronik, elektryk, elektroenerg., transp. szynowego;
 • m. st. Warszawa – Dzielnica Bielany
  • Technikum Ekonomiczne nr 5 w ZS nr 35: 60U (20K); kier.: hotel., logistyk;
  • Technikum Księgarskie w ZS nr 18: 50U (20K); kier.: księgarstwa, cyfr. proc. graf.;
 • m. st. Warszawa – Dzielnica Praga Południe
  • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne: 40U (27K); kier.: hotel., żywienia i usług gastro.;
 • Powiat Garwoliński
  • ZSP nr 1 CKU: 70U (35K); kier.: ekonom., cyfr. procesów graf., org. reklamy, inform.;
  • ZSP w Żelechowie: 79U (34K); kier.: geodeta, mechanik, żywienia i us. gastro., hotel., ekonom., inform.;
  • ZS CKP i CKU w Miętnem: 140U (80K); kier.: mech. rolnictwa, pojazdów samoch., żywienia i usług gastro., hotel., spedytor, handl., arch. krajobrazu, urządzeń i syst. energetyki odnaw.;
 • Powiat Miński
  • ZS Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim: 140U (70K); kier.: kelner, technologii żywności, żywienia i usług gastro., hotel., architektury krajobrazu, kucharz;
 • Gmina Siennica
  • ZS w Siennicy: 90U (60K); kier.: urządzeń i syst. energ. odnaw., obs. turyst.;
 • Powiat Zwoleński
  • ZS Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu: 81U (20K); kier.: ekon., sped., infor.;
 • Powiat Grójecki
  • ZSP w Grójcu: 101U (54K); kier.: handl., sprzed., ekonom.;
  • ZSP w Jasieńcu: 90U (65K); kier.: inform, żywienia i us. gastro., mech. roln., agrobiz., handl.;
  • ZSP w Warce: 110U (56K); kier.: log., hotel., żyw. i us. gastro.,
  • CKZiU w Nowej Wsi: 85U (42K); kier.: sped., ogrodn., ekonom., arch. kraj.; Łącznie: 1450U(667K).

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Nowa pracownia komputerowa w ZSP Jasieniec w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”

     Od 7 maja 2018r. możemy pochwalić nową pracownią komputerową ,w którą szkoła została wyposażona w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”.

     W sali informatycznej zainstalowano 20 nowoczesnych komputerów (ALL IN ONE) z pakietem oprogramowania , serwer oraz drukarki. Pracownia będzie służyła jako pomoc dydaktyczna dla uczniów technikum informatycznego, handlowego i agrobiznesu. Nowa pracownia umożliwi uczniom zdobywanie umiejętności praktycznych w ramach programu nauczania dla zawodu , ale także przygotuje do życia w społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

     Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest od 01 września 2017 roku do 31sierpnia 2019 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatem grójeckim.

Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego:

 • dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
 • staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy
 • oraz doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

 

Harmonogram zajęć

Tytuł projektu: Inwestycja w przyszłość

Nazwa szkolenia : Fakturzysta z obsługą programów Symfonia handel i Optima handel

Termin szkolenia:

2 luty 2019

3 luty 2019

9 luty 2019

10 luty 2019

9 marca 2019

10 marca 2019

14 marca 2019

 

Nazwa szkolenia: Jak założyć i rozliczać działalność własnej firmy

Termin szkolenia:

16 luty 2019

17 luty 2019

23 luty 2019

24 luty 2019

 

Nazwa szkolenia : wykorzystanie oprogramowania w prowadzeniu przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Termin szkolenia:

12 luty 2019

13 luty 2019

19 luty 2019

26 luty 2019

27 marca 2019

5 marca 2019

6 marca 2019

13 marca 2019

Main Menu