Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu  otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+  i przystępuje do realizacji projektu

„Uczniowie bez granic - praktyki zawodowe w UE”

Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-078473 w ramach Programu Erasmus Plus,
sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Dzięki projektowi uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, uczący się
 w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik informatyk, technik agrobiznesu, będą mieli możliwość odbycia  miesięcznych praktyk zagranicznych w Hiszpanii i we Włoszech.

Udział w projekcie będzie miał długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną.

Celem głównym projektu jest wielokierunkowy rozwój uczniów szkoły, w tym szczególnie rozwój kompetencji zawodowych, językowych oraz kompetencji miękkich .

Cele szczegółowe - uczniowie:

1. Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania oraz metod zarządzania zagranicznego przedsiębiorstwa.

2. Rozwój kompetencji zawodowych (kompetencje wynikające z wykonywania zadań
i czynności zawodowych,

rozszerzone o doświadczenia zdobywane w zagranicznej firmie)

3. Rozwój kompetencji językowych (rozwój umiejętności językowych, przełamanie bariery językowej oraz wzrost  motywacji do nauki języków obcych).

4. Rozwój kompetencji miękkich (komunikatywność, elastyczność, współpraca w grupie, zarządzanie sobą w czasie, kreatywność, konsekwentność, radzenie sobie ze stresem).

5. Podniesienie świadomości międzykulturowej, nauka tolerancji (wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami w kontekście Unii Europejskiej, przygotowanie uczniów do roli obywateli wielonarodowego, wielokulturowego
i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego).

 

Cele szczegółowe - szkoła:

1. Zdobycie nowego doświadczenia w tematyce wnioskowania, realizacji oraz rozliczania projektów unijnych z programu Erasmus+.

2. Nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi z Włoch i Hiszpanii.

3. Poprawa współpracy w regionie, większe zaangażowanie wszystkich stron (władze, firmy oraz rodzice).

4. Wzrost atrakcyjności szkoły oraz nauczanych kierunków.

5. Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty praktyk dla uczniów.

W projekcie zaplanowano następujący harmonogram wyjazdu z podziałem na kierunki kształcenia.

 

30.08-24.09.2021

HISZPANIA

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 6 uczniów
Technik informatyk- 11 uczniów
Technik agrobiznesu- 2 uczniów

 

 

9.05-3.06.2022

HISZPANIA

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 7 uczniów
Technik informatyk - 9 uczniów
Technik handlowiec - 4 uczniów

 

 

9.05-3.06.2022

WŁOCHY

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 7 uczniów
Technik informatyk - 9 uczniów
Technik handlowiec - 4 uczniów

 

Formularz zgloszeniowy Erasmus Jasieniec, pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Erasmus Jasieniec, pobierz