Spotkanie uczniów kl. I PTM z przedstawicielem KRUS T. Wawrzyniakiem n/t bezpieczeństwa młodzieży w gospodarstwie rolnym

Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Niezmiennie od lat wskazywane są te same, najliczniejsze grupy wypadkowe, tj.: upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta.

Pan inż. T. Wawrzyniak  zwrócił uwagę, że do wypadków  dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich.

Uczestnicy spotkania otrzymali od prowadzącego informatory, broszury oraz plakaty dotyczące bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Opracował  Ireneusz Makulski